Tietosuojaseloste

Karhupuiston Plastiikkakirurgia Oy

Asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Karhupuiston Plastiikkakirurgia Oy

Fleminginkatu 4-6
00530 Helsinki, Finland
info@karhupuistonplastiikkakirurgia.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 

Käsittelyn tarkoituksena on: asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoitaminen asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukainen henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyviin tarkoituksiin, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen, markkinointi, ylläpitäminen ja tekninen tuki rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin (mukaan lukien uutiskirje) suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta 

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys muodostuu mm. silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita. Rekisterinpitäjän sähköistä suoramarkkinointia lähetetään sellaisille rekisteröidyille, jotka ovat antaneet vapaaehtoisen suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin. Kun rekisteröityä pyydetään antamaan suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin, hänelle kerrotaan samalla, että suostumuksen peruuttaminen on mahdollista helposti ja milloin tahansa. Suostumuksen voi peruuttaa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tai klikkaamalla jokaisen markkinointiviestin yhteydessä olevaa kieltomahdollisuutta (”Poistu postituslistalta” tai ”Unsubscribe” -toiminto), jolloin rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisterinpitäjän sähköisen suoramarkkinoinnin tilaajalistalta. 

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät 
Rekisteri sisältää tietoja seuraavista henkilöistä:

 • Rekisterinpitäjän asiakkaiden edustajista ja yhteyshenkilöistä (asiakas-, sopimus-, tai yhteistyösuhde)

 • Rekisterinpitäjän alihankkijoiden ja toimittajien edustajista ja yhteyshenkilöistä

 • Potentiaalisista asiakkaista (asiallinen yhteys, oikeutettu etu)

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia, edellä mainittujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja:

 • Nimi

 • Sähköpostiosoite

 • Puhelinnumero

 • Yritys ja asema

 • Yrityksen osoitetiedot

 • Henkilön itse antamat lisätiedot

 • Asiakassuhteeseen perustuvat tiedot, kuten kontaktihistoria, palaute ja seurantatiedot

Rekisteröidyn ei ole sinänsä pakko toimittaa henkilötietojaan rekisterinpitäjälle, joskin henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi hankaloittaa edellä mainittua suhdetta rekisterinpitäjän ja edellä kuvatun, rekisteröidyn edustaman tahon välillä.

 

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilötiedot on saatu seuraavista tietolähteistä: suoraan rekisteröidyltä itseltään julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet ja kaupparekisteri) rekisteröidyn työnantajan tai muun rekisterinpitäjään asiakas-, liike-, yhteistyö- tai sopimussuhteessa olevan tahon edustajalta 

6. Henkilötietojen vastaanottajat
Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Edellä sanotusta huolimatta rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta rekisterinpitäjän ja palveluntarjoajien välisen, sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämän tietojenkäsittelysopimuksen nojalla. Palveluntarjoajat käsittelevät rekisterinpitäjän vastuulla olevia henkilötietoja rekisterinpitäjän dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa palveluntarjoajien meidän puolesta suorittamasta henkilötietojen käsittelystä suhteessa rekisteröityyn kuin omasta toiminnastamme. 

7. Henkilötietojen säilytysaika 
Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää tietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Henkilötiedot ovat muuttuneet tarpeettomiksi esimerkiksi silloin, kun asiakas-, liike-, yhteistyö- tai sopimussuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, paitsi milloin lainsäädäntö vaatii henkilötiedot säilyttämään. 

8. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat, tapauskohtaisesti sovellettavat oikeudet:

 • Oikeus peruuttaa suostumus

 • Oikeus saada pääsy tietoihin ja jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen

 • Oikeus tietojen poistamiseen

 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Vastustamisoikeus (pelkästään automaattinen käsittely ja suoramarkkinointi)

 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Oikeuksien käyttäminen

 

Voit käyttää edellä esiteltyjä rekisteröidyn oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@karhupuistonplastiikkakirurgia.fi. Pyrimme vastaamaan sinulle mahdollisimman pikaisesti ja annamme tarvittaessa lisäohjeita tai esitämme lisäkysymyksiäsi pyyntösi johdosta. Pyydämme huomioimaan, että ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus varmentua henkilöllisyydestäsi, josta johtuen meidän on kyettävä tunnistamaan sinut riittävällä tavalla. Jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme joko periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun pyydetyn toteuttamisesta tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. 

9. Henkilötietojen käsittely ja profilointi 
Rekisterinpitäjä ei käytä automaattista päätöksentekoa, kuten automaattista profilointia, osana henkilötietojen käsittelytoimintaa. 

10. Henkilötietojen jatkokäsittely 
Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka on kuvattu tässä tietosuojaselosteessa. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelisi henkilötietoja edelleen muihin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän tietosuojalainsäädännön mukaisena velvollisuutena on ilmoittaa rekisteröidyille ennen jatkokäsittelyä tällaisesta tarkoituksesta. Tällöin rekisterinpitäjän on annettava myös kaikki asiaan kuuluvat lisätiedot. 

11. Yleinen kuvaus rekisterinpitäjän asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 
Asiakasrekisteriin on annettu pääsyoikeus vain sellaisille rekisterinpitäjän asiakkuudenhallinta- ja myyntitoiminnossa työskenteleville nimetyille työntekijöille, jotka ovat allekirjoittaneet asianmukaiset salassapitositoumukset. Rekisterinpitäjä on antanut työntekijöilleen sitovia kirjallisia ohjeita ja määräyksiä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskien, joita työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan. Tietojärjestelmien tietoturva on järjestetty asianmukaisesti mm. salauksin ja teknisin rajoituksin. Rekisterinpitäjä tarkastaa henkilötietojen käsittelytoimintonsa ja niissä käytettävät järjestelmät ja laitteet säännöllisin väliajoin ja mm. arvioi henkilötietojen käsittelytoimintaan sisältyvät riskit esimerkiksi uutta teknologiaa käyttöönotettaessa.

Tietosuojaseloste

Karhupuiston Plastiikkakirurgia Oy

Asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Karhupuiston Plastiikkakirurgia Oy

Fleminginkatu 4-6
00530 Helsinki, Finland
info@karhupuistonplastiikkakirurgia.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 

Käsittelyn tarkoituksena on: asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoitaminen asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukainen henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyviin tarkoituksiin, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen, markkinointi, ylläpitäminen ja tekninen tuki rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin (mukaan lukien uutiskirje) suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta 

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys muodostuu mm. silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita. Rekisterinpitäjän sähköistä suoramarkkinointia lähetetään sellaisille rekisteröidyille, jotka ovat antaneet vapaaehtoisen suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin. Kun rekisteröityä pyydetään antamaan suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin, hänelle kerrotaan samalla, että suostumuksen peruuttaminen on mahdollista helposti ja milloin tahansa. Suostumuksen voi peruuttaa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tai klikkaamalla jokaisen markkinointiviestin yhteydessä olevaa kieltomahdollisuutta (”Poistu postituslistalta” tai ”Unsubscribe” -toiminto), jolloin rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisterinpitäjän sähköisen suoramarkkinoinnin tilaajalistalta. 

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät 
Rekisteri sisältää tietoja seuraavista henkilöistä:

 • Rekisterinpitäjän asiakkaiden edustajista ja yhteyshenkilöistä (asiakas-, sopimus-, tai yhteistyösuhde)

 • Rekisterinpitäjän alihankkijoiden ja toimittajien edustajista ja yhteyshenkilöistä

 • Potentiaalisista asiakkaista (asiallinen yhteys, oikeutettu etu)

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia, edellä mainittujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja:

 • Nimi

 • Sähköpostiosoite

 • Puhelinnumero

 • Yritys ja asema

 • Yrityksen osoitetiedot

 • Henkilön itse antamat lisätiedot

 • Asiakassuhteeseen perustuvat tiedot, kuten kontaktihistoria, palaute ja seurantatiedot

Rekisteröidyn ei ole sinänsä pakko toimittaa henkilötietojaan rekisterinpitäjälle, joskin henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi hankaloittaa edellä mainittua suhdetta rekisterinpitäjän ja edellä kuvatun, rekisteröidyn edustaman tahon välillä.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilötiedot on saatu seuraavista tietolähteistä: suoraan rekisteröidyltä itseltään julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet ja kaupparekisteri) rekisteröidyn työnantajan tai muun rekisterinpitäjään asiakas-, liike-, yhteistyö- tai sopimussuhteessa olevan tahon edustajalta 

6. Henkilötietojen vastaanottajat
Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Edellä sanotusta huolimatta rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta rekisterinpitäjän ja palveluntarjoajien välisen, sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämän tietojenkäsittelysopimuksen nojalla. Palveluntarjoajat käsittelevät rekisterinpitäjän vastuulla olevia henkilötietoja rekisterinpitäjän dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa palveluntarjoajien meidän puolesta suorittamasta henkilötietojen käsittelystä suhteessa rekisteröityyn kuin omasta toiminnastamme. 

7. Henkilötietojen säilytysaika 
Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää tietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Henkilötiedot ovat muuttuneet tarpeettomiksi esimerkiksi silloin, kun asiakas-, liike-, yhteistyö- tai sopimussuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, paitsi milloin lainsäädäntö vaatii henkilötiedot säilyttämään. 

8. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat, tapauskohtaisesti sovellettavat oikeudet:

 • Oikeus peruuttaa suostumus

 • Oikeus saada pääsy tietoihin ja jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen

 • Oikeus tietojen poistamiseen

 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Vastustamisoikeus (pelkästään automaattinen käsittely ja suoramarkkinointi)

 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Oikeuksien käyttäminen

Voit käyttää edellä esiteltyjä rekisteröidyn oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@karhupuistonplastiikkakirurgia.fi. Pyrimme vastaamaan sinulle mahdollisimman pikaisesti ja annamme tarvittaessa lisäohjeita tai esitämme lisäkysymyksiäsi pyyntösi johdosta. Pyydämme huomioimaan, että ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus varmentua henkilöllisyydestäsi, josta johtuen meidän on kyettävä tunnistamaan sinut riittävällä tavalla. Jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme joko periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun pyydetyn toteuttamisesta tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. 

9. Henkilötietojen käsittely ja profilointi 
Rekisterinpitäjä ei käytä automaattista päätöksentekoa, kuten automaattista profilointia, osana henkilötietojen käsittelytoimintaa. 

10. Henkilötietojen jatkokäsittely 
Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka on kuvattu tässä tietosuojaselosteessa. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelisi henkilötietoja edelleen muihin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän tietosuojalainsäädännön mukaisena velvollisuutena on ilmoittaa rekisteröidyille ennen jatkokäsittelyä tällaisesta tarkoituksesta. Tällöin rekisterinpitäjän on annettava myös kaikki asiaan kuuluvat lisätiedot. 

11. Yleinen kuvaus rekisterinpitäjän asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 
Asiakasrekisteriin on annettu pääsyoikeus vain sellaisille rekisterinpitäjän asiakkuudenhallinta- ja myyntitoiminnossa työskenteleville nimetyille työntekijöille, jotka ovat allekirjoittaneet asianmukaiset salassapitositoumukset. Rekisterinpitäjä on antanut työntekijöilleen sitovia kirjallisia ohjeita ja määräyksiä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskien, joita työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan. Tietojärjestelmien tietoturva on järjestetty asianmukaisesti mm. salauksin ja teknisin rajoituksin. Rekisterinpitäjä tarkastaa henkilötietojen käsittelytoimintonsa ja niissä käytettävät järjestelmät ja laitteet säännöllisin väliajoin ja mm. arvioi henkilötietojen käsittelytoimintaan sisältyvät riskit esimerkiksi uutta teknologiaa käyttöönotettaessa.